مرحلۀ دوم هفدهمین چالش بین المللی ببراس ۹۹ - ۹۸

مرحله دوم  هفدهمین چالش بین المللی ببراس ۹۹ - ۹۸

 

توجه: راه یافتگان به مرحلۀ دوم، بدون نیاز به ثبت نام می‌توانند در این چالش شرکت کنند.