انتخاب بسته های مبنا

رویدادهای بین المللی
ریاضیات کانگورو مهارت حل مساله
علوم رایانه و تفکر رایانشی ببراس
با انتخاب هر بسته می توانید جزئیات آنرا مشاهده نمایید.
تمامی طرح دو ها دارای کتاب است.
تفاوت حضوری و آنلاین فقط در آزمون نهایی می باشد که برخی والدین تشخیص میدهند که فرزندشان در پایان رویداد در محیط قرار بگیرد بهتر است ولی کل رویداد ها بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.

 • آزمون آنلاین کانگورو
 • آزمون حضوری کانگورو
 • آزمون آنلاین ببراس
 • کتاب زنگ حل مسئله
 • کتاب معماهای ببراس
 • فیلم آموزشی کانگورو
 • مینی کانگورو
 • مینی ببراس
 • لیگ تعاملی کانگورو
 • معمای بازی جور
 • سوالات سه دوره قبل
 • پیش کانگورو
 • معرفی به نمایندگان(حضوری)
 • چاپ دیپلم ویژه کانگورو
 • چاپ دیپلم ویژه ببراس
 • دیپلم آنلاین کانگورو
 • دیپلم آنلاین ببراس
 • کارنامه
 • کارنامه تفصیلی کانگورو
 • پشتیبانی ۵*۹
 • پاسخنامه تشریحی
 • دسترسی نامحدود به مسائل
کانگورو مجازی
طرح ۱
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna

۲۴۹,۰۰۰

تومان

طرح ۲
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna

۵۴۹,۰۰۰

تومان

کانگورو حضوری
طرح ۱
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna

۳۴۹,۰۰۰

تومان

طرح ۲
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna

۶۴۹,۰۰۰

تومان

ببراس مجازی
طرح ۱
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna

۳۴۹,۰۰۰

تومان

طرح ۲
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna

۵۴۹,۰۰۰

تومان

کانگورو/ببراس
طرح ۱
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna

۵۹۹,۰۰۰

تومان

طرح ۲
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna
 • mabna

۹۹۹,۰۰۰

تومان

مشاهده جزئیات mabna